Regulamin programu „Polecaj i Zarabiaj” - Special Works

Regulamin programu partnerskiego Special Works „Polecaj i zarabiaj”

§ 1 DEFINICJE

1. Organizator – podmiot organizujący akcję promocyjną pod nazwą „Polecaj i Zarabiaj” - SPECIAL WORKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700484, NIP: 644-353-11-71, REGON: 368566943,

SPECIAL WORKS MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000739711, NIP: 644-353-23-58, REGON: 380703276

2. Uczestnik – Uczestnikami Promocji mogą partnerzy zewnętrzni związani umową o współpracę w zakresie świadczenia usługi wyszukiwania Klientów na rzecz Organizatora lub podmiotów z Grupy Special Works

3. Lead – potencjalny klient - przedsiębiorstwo, któremu Uczestnik Programu Partnerskiego zarekomenduje usługi Organizatora lub usługi podmiotów z Grupy Special Works.

4. Premia – ustalona kwota wynagrodzenia za wykonaną usługę pośrednictwa w pozyskaniu nowego kandydata (tj. kandydat, który podpisał umowę o świadczenie usług z podmiotem/ami z Grupy Special Works).

§ 2 CZAS TRWANIA

Program Partnerski wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r. i trwa do jego odwołania przez Organizatora.

§ 3 PREMIA I ZASADY

1. Uczestnik będzie upoważniony do otrzymania wynagrodzenia za pośrednictwo w pozyskaniu klienta w postaci „Premii”, w sytuacji łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. Uczestnik dokonał rekomendacji usług Organizatora lub usług pozostałych podmiotów Grupy Special Works;
  2. Organizator potwierdził przyjęcie leada;
  3. Potencjalny Klient potwierdził fakt zainteresowania usługami Grupy Special Works;
  4. Potencjalny klient podpisał umowę o świadczenie usług z podmiotem/ami z Grupy Special Works oraz dokonał zamówienia usług.

2. Wysokość wypłacanej Premii uzależniona jest od wartości zrealizowanych zamówień na usługi świadczone przez Organizatora lub podmioty z grupy Special Works.

3. Organizator zobowiązuje się wypłacić Uczestnikowi Premię w wysokości 250 zł. brutto za 1 pracownika który odpracuje 30 dni. Naliczenie i wypłata premii będzie każdorazowo odbywać się po controllingowym zamknięciu miesiąca.

4. Uczestnik może zarekomendować usługi Organizatora dowolnej liczbie podmiotów. Premia jest naliczana i wypłacana odrębnie dla każdego rekomendowanego Klienta.

5. Organizator powiadamiając Uczestnika o zawarciu umowy nie będzie ujawniał żadnych danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa rekomendowanego Klienta.

§ 4 REGULACJE PRODUKTOWE

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie uczestników niniejszego programu. Udział w programie jest dobrowolny. Uczestnicy programu działają na własne ryzyka, nie są oni agentami Organizatora.

§ 5 AKCEPTACJA REGULAMINU

1. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu trwania Promocji, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.