Zwiększenie wysokości świadczenia 500+ do 800 zł - Special Works

Zwiększenie wysokości świadczenia 500+ do 800 zł

Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, który zakłada zwiększenie świadczenia z 500 zł do 800 zł od 1 stycznia 2024 r. Obecnie projekt ustawy czeka na podpis prezydenta.

Początkowo propozycja przyjęcia projektu ustawy bez poprawek nie uzyskała większości, następnie senatorowie głosowali za dwoma blokami poprawek, ale i one nie uzyskały większości – podobnie jak propozycja odrzucenia projektu ustawy. Kolejną propozycję przyjęcia projektu ustawy bez poprawek poparło 56 senatorów, 6 głosowało przeciw, a 34 wstrzymało się od głosu.

Świadczenie jest udzielane na tych samych warunkach, co poprzednie 500+, czyli bez kryterium dochodowego.

Co to jest świadczenie 500+ (a od 1 stycznia 2024 r. 800+)

„Rodzina 500+” to program rządowy realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 r., którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi poprzez wypłatę regularnych, comiesięcznych świadczeń na dzieci.

Świadczenie „Rodzina 500+” można otrzymać na każde dziecko przebywające w Polsce w wieku do 18 lat, bez względu na dochód rodziny. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wyniesie 800 zł. Nie trzeba składać nowych wniosków do ZUS, aby otrzymywać wyższe świadczenie.

Świadczenie jest dostępne dla cudzoziemców w Polsce

Świadczenie to mogą otrzymać zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, którzy spełniają określone ustawowo warunki. W stosunku do cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii – tak samo jak w stosunku do obywateli polskich zamieszkałych w tych krajach – mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Pozostali cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenie na opiekę nad dzieckiem pod warunkiem, że mieszkają ze swoimi dziećmi na terytorium Polski i mają dokument uprawniający do pobytu z prawem do pracy (karta pobytu z dostępem do rynku pracy).

Prawo do świadczenia mają również obywatele Ukrainy ze statusem tymczasowej ochrony (PESEL UKR).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami